Marko Selaković

Blog o društvenim pojavama, odnosima s javnošću, ali i ličnim i profesionalnim dilemama i razmišljanjima autora.

Prinudno tihovanje

selak | 27 Decembar, 2009 16:03

Od srede sedimo u hladnim stanovima.

 

Nismo askete po prirodi.

 

Nismo opredeljeni ni da tihujemo.

 

Jednostavno, JKP „Beogradske elektrane“ rešilo je da nas upozna sa čarima asketskog života.

 

Da se razumemo: plaćamo grejanje. Dobijamo priznanice. Dobićemo ih, sigurno, i za ovaj mesec. Uredno ih izmirujemo. Zgrada je nova i postoji mogućnost selektivnog isključenja onih koji ne plaćaju grejanje ili onih koji nisu izmirili svoje obaveze u pogledu participacije. Takvih je u zgradi četvrtina. Uzalud što postoje mogućnosti – svi smo isključeni!!!

 

Zvali smo. Pitali. Molili. Apelovali na svest. Upozoravali. Sugerisali. Bez efekta. Radijatori su i dalje hladni.

 

Tako treba.

 

„Beogradske Elektrane“ su primenile staru i dobro poznatu metodu kolektivnog kažnjavanja, verovatno u nadi da će 75% nas, koji plaćamo grejanje i koji smo platili kompletne obaveze oko participacije, naterati preostalih 25% stanara da i oni svoje obaveze izmire.

 

Sredu smo proveli u neverici.

 

Četvrtak smo proveli u lobiranju. Bez efekta. Valjda misle da se šalimo.

 

U petak rano ujutro Skupština stanara poslala je „Beogradskim elektranama“ dopis kojim ih podseća na činjenično stanje. U dopisu se navode apsolutno svi aspekti ove situacije:

 

„Imajući u vidu činjenicu da je zgrada br. 37 u ulici Mis Irbijeve 37 (ulaz A i B) isključena iz sistema daljinskog grejanja, Skupština stanara ove zgrade obraća Vam se sa zahtevom za ponovno uključenje, pri tome Vas podsećajući na sledeće:

 

1.Ugovorom broj 2637/5217 od 05.12.2001 investitori zgrade u ulici Mis Irbijeve 37A u Beogradu preuzeli su  jasno definisane obaveze koje se odnose na visinu i dinamiku uplate naknade za participaciju radi prikljucenja zgrade u sistem daljinskog grejanja, ali preuzete obaveze nisu izvršavali na ugovoreni način.

 

2. Dopisom broj IV-619 od dana 08.12.2005. godine, obavestili ste Skupštinu stanara o obavezi uplate naknade za tehnički prijem podstanice za grejanje, što je ispoštovano u celosti.

 

3.Dopisom od dana 18.09.2007. godine, obavestili ste vlasnike svih stanova da će se isporuka toplotne energije vršiti samo u slučaju uplate naknade za participaciju. Tom prilikom dostavili ste obračun i iznose naknade za svaki stan pojedinačno. Vlasnici stanova koji su bili zainteresovani za nastavak realizacije ugovora koji nije ispoštovan od strane investitora uplatili su naknadu u iznosima po obračunu iz napred navedenog dopisa i od strane JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE“ dobili potvrde o izmirenju iste.

 

3.Dana 27.11.2008. godine Skupštini stanara ove zgrade dostavili ste dopis-opomenu pred isključenje broj IV-18281 koji sadrži spisak vlasnika stanova koji su izvršili uplatu naknade za participaciju, ali i onih koji tu obavezu nisu izvršili. Istim dopisom jasno ste istakli da će stanovi za koje nije izvršena uplata naknade za participaciju biti isključeni iz sistema daljinskog grejanja, jer postoje tehničke mogućnosti za parcijalno isključenje.

 

4.Dopisom broj IX-645 od 22.01.2009. godine naložili ste Skuštini stanara otklanjanje nedostataka na podstanici za grejanje, u cilju pribavljanje dozvole za upotrebu iste. Vlasnici  stanova zaintresovani za nastavak isporuke grejanja učestvovali su u plaćanju naknade za izvođenje ovih radova u ukupnom iznosu od 374.000,00 din.

 

5.Iz Vaših  naloga broj 4384/01 od 05.08.2009 godine i broj IX-9751 - sektor Konjarnik jasno se  vidi da ste upoznati sa činjenicom da za 10 stanova u ovoj zgradi nisu izvršene obaveze po osnovu plaćanja naknade za participaciju, te da su kao takvi neovlašćeno priključeni na sistem daljinskog grejanja, kao i da tražite način da ovim stanovima trajno onemogućite isporuku grejanja.

 

6.Vlasnici stanova koji su dobili potvrde o izmirenju naknade za participaciju, uplate su vršili  po obračunu površina stanova u koje je uključena i površina terasa pa je u odnosu na stvarnu grejnu površinu izvršena uplata većeg iznosa.

 

Imajući u vidu napred navedeno, u ime vlasnika stanova koji su izvršili uplatu naknade za participaciju u iznosu i na način koji je zahtevan sa Vaše strane i koji plaćaju obaveze za isporučenu toplotnu energiju na osnovu mesečnih računa JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE, Skupština stanara zgrade od JKP„BEOGRADSKE ELEKTRANE“ zahteva:

 

-trenutno uključenje u sistem daljinskog grejanja svih stanova za koje su izvršene sve obaveze u pogledu plaćanja naknade za participaciju, jer je na osnovu Vaših dopisa jasno da za to postoje tehničke mogućnosti.

-povraćaj više uplaćenog iznosa (za iznos površine terasa) kroz umanjenje nekog od narednih računa.

-uvođenje naplate mesečne naknade za isporučenu toplotnu energiju u sistem objedinjene naplate, odnosno račune INFOSTAN-a.

 

U suprotnom, ovi vlasnici će biti prinuđeni da sudskim putem zatraže zaštitu svojih prava u pogledu:

 

- zablude u koju su ih doveli ovlašćeni predstavnici JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“;

-povraćaja sredstava uplaćenih na osnovu toga što su bili dovedeni u zabludu da uplatom iznosa po obračunu JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ stiču pravo na isporuku toplotne energije iz sistema daljinskog grejanja.

 

Skupština stanara zgrade broj 37 u ulici Mis Irbijeve u Beogradu izražava podršku JKP “BEOGRADSKE ELEKTRANE“ u zaštiti interesa povodom dela neplaćene naknade za participaciju kroz pokretanje sudskih postupaka protiv lica koja nisu realizovala ugovorene i preuzete obaveze. Istovremeno, Skupština stanra ističe da neće dopustiti da vlasnici onih stanova za koje je izvršeno plaćanje naknade za participaciju (a koji čine ¾ svih stanara u zgradi) budu taoci nemoći JKP “BEOGRADSKE ELEKTRANE“ da reguliše medjusobne odnose sa nekolicinom vlasnika stanova.

 

U tom smislu, Skupština stanara ove zgrade biće prinuđena da obavesti javnost o načinu na koji su vlasnici stanova dovedeni u zabludu plaćanjem naknade za obaveze investitora zgrade, a JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ su na to odgovorile isključenjem zgrade iz sistema daljinskog grejanja i na taj način postale odgovorne za to što će 15-oro dece uzrasta do 14 godina na početku zime i nekoliko dana pre početka novogodišnjih i božićnih praznika sedeti i spavati u hladnim sobama.“

                                                             

Mislite li da se bilo ko za ovim okrenuo ili preduzeo bilo šta? Ako mislite tako – varate se.

 

Umesto zaključka: hoće li se iko u ovoj državi postarati da potrošač ostvari svoje interese i zaštiti svoja prava? Nadao sam se da je ovakvo grubo poigravanje iza nas. Izgleda, međutim, da sam se prevario.

 

Ignorisanje nikako nije dobar vid komunikacije, posebno kad nisi u pravu. Ko zna... Tako treba, izgleda.

 

 
Powered by blog.rs